Re apara se re se batang

Senepe ka Thalefang Charles, Mmegi

 

Ngwaga oo fetiling, go ne ga nna le tiragalo ya kgokgontsho ko mapalamelong a dibese mo Gaborone. Mosadi mongwe o ne a rogwa, godimo ga moo, a apolwa fa gare ga batho, ke banna bangwe ka ntata ya gore ba ne ba akanya gore gaa apara ‘sentle’. Mogwanto wa I Wear What I Want (Re apara se re se batang) o ne wa simollwa ke bomme bangwe, go lwantsha ditiragalo tsa kgogontsho ya basadi mo sechabeng sa rona.

Mo mogwantong wa I wear what I want, ko Gaborone, basadi ba ne ba tla ka dipalo, ba apere jaaka ba batla, go tsamaelana le molaetsa wa mogwanto o. Fa dinepe tsa mogwanto o di pegwa mo Facebook, di ne tsa tlogela bangwe ba sa itumela tota. Mo pegong e, ke tla tlhalosa mabaka a batho ba, a go sa itumela, le go tlhalosa mabaka a me, le a balwela dishwanelo tsa basadi ka nna, a go tswelela go apara se re se batang.

A ruri boleng jwa mosadi bo bonwa ka kapari?

Kgang ya ntlha e ne go buisangwa ka yone mo Facebook ke gore mosadi o tshwanetse go apara sentle gore a tlotliwe. Mo dipuisanong tse, go ne go na le bangwe ba ba dumelang gore mosadi (wa nnete) ke mongwe yoo ikapesang ka mokgwa oo rileng; gore fa o apere bokhutswane bo bo riling, ga o sa thole o le mosadi sentle.  Go ne gotwe ba ba neng ba apere bokhutshwane jo be feteletseng ko mogwantong o, ga se basadi ba itlhaloganyang, godimo ga moo go twe go supa dikarolo tse di riling tsa mmele (dirope, marago), go diga boleng jwa gago.

Tumelo e ya gore boleng le bontle jwa motho mosadi bo bonwa mo diaparong tsa gagwe e supa tsholofelo mo basading, gore re tshele matshelo a rona otlhe re akantse gore ba batho ba tla re akanyetsa jang.  Jaaka mme mongwe ko mogwantong a buile, kgang e ya gore ga re apara e bo re akantse gore batho baa gore akanyetsa jang, ga se kgang ee siameng. Fa e le gore sechaba sa rona se a go tlotla ditshwanelo tsa basadi, go tlhokega gore basadi re letelelwe go apara se re se batang, le fa go sa ratwe kapari e re itlhophetseng.

A diaparo tsa basadi di baka dipetelelo?

Ditiragalo tsa petelelo le kgokgontsho ya basadi mo mafatsheng ka bophara di tswelela go oketsega ka palo ee sa letelesegeng . Mo Facebook, bangwe be rile go apara bokhutshwane (ga basadi) go diphatsa ka go ka gogomosa banna kana go ba rokotsa mathe.  Go na le ba ba dumelang gore fa re batla go emisa kgokgontsho, re tshwanetse go dira melao ee laolang kapari ya bo mme, ka go akangwa gore go laolela basadi kapari go ka thusa go emisa dipetelelo .

Mathata a leng teng fa, ke tumelo ee reng kapari ya basadi e baka kgokgontsho.  Se ga se boammaruri. Le fa e ka bo e le nnete, go rokotswa mathe ga go lete motho monna go kgokgontsha kana go betelela mosadi. Go thoka fela gore banna ba itshware sentle, ka gore kapari ya motho ga e ka ke ya beelwa molato wa ditiro tsa batho banna. Go dumela gore kapari ee riling e ka emisa dipetelelo, ke go baa molato wa ditiragalo tsa petelelo mo basading. Go bothokwa gore mo dipuisanong tsa rona ka kgokgontsho le dipetelelo mo basading, re gakologelwe gore ka nako tsothle, mo ditiragalong tse, molato ga se wa basadi.

Mosadi sidirisiwa

Dipuisano tse di supa fa mosadi a sa tlotliwe, e le sidirisiwa. Mongwe o ne a tshwantshanya kgang e ya kapari ya basadi, le kgang ya burukuthi, a botsa gore ke eng batho ba na le mabotana go kata matlo a bone. Molaetsa yoo fithilweng fa, ke gore basadi ba tshwaneletswe ke go apara ba fithile mmele, e seng jalo, ba laletsa kotsi kana kgokgontsho. Se se supa tumelo e e reng basadi ba ba sa apareng sentle ke bone fela ba ba kgokgontshiwang.

Mathata aa leng teng fa, ke gore batho basadi (le bana, le banna bangwe) ba kgokgontshiwa ba apere ka go farologana. Ga gona diaparo tse re ka reng di ka laletsa kgokgontsho. Se se bakang kgokgontsho ya basadi, ke batho ba ba palelwang ke go itaola le go itshwara sentle, ba ba ipaang godimo ga basadi, ba ba sa tlotleng basadi.  Batho ba ba kgokgontshang le ba ba thubetsang ba dira jalo ka gore ba bona basadi e le didirisiwa, e seng batho.

Fa e le gore, ruri, re dumela gore kgokgontso le petelelo ke ditiragalo tse di maswe, re tshwanetse go tshwara tumelo eo ka nako tsothle, e seng gore re e latllhe ka di nako tse dingwe. Fa re batla go emisa ditiragalo tsa kgokgontsho le dipetelelo, re tshwanetse gore re emise mekgwa ya go tshwaya phoso mo basading. Go lwantsha ditiragalo tsa kgokgontsho mo Botswana, re tshwanetse go lwantsha kgokgontsho ya basadi botlhe, re sa ba farologanye ka kapari ya bone kana ka boitshwaro jwa bone. Re tshwanetse go tlotla mosadi mongwe le mongwe go tshwana, aa ke mma moruti kana ke mogwebi ka mmele. Re tshwanetse go tlotla basadi ka gore ke batho, re emise go ba tsaa jaaka didirisiwa.

A ruri sechaba se wela tlase ga re apara se re se batang?

Mo dipuisanong tse ke di boneng mo Facebook, go ne go na le ba ba akanyang gore molaetsa wa mogwanto wa #iwearwhatiwant, o tla isa lefatshe tlase. Bangwe ba ne ba supa gore fa basadi ba ka tswelela go apera jaaka ba ne ba direle ko mogwantong, go supa gore “lefatshe le a hela”. Ba bangwe ba ne ba re molaetsa oo, o diphatsa, ka gore fa o ka utliwa ke banana mo dikolong, “tlhakanelo dikobo ya bana” e ka ya magoletsa. (Mmua lebe, le fa a boditswe, o paletswe go tlhalosa gore kapari ya basadi e amana jang le tlhakanelo dikobo ya bana).

Tota ga kea dumalana le molaetsa o, oo reng kapari ya basadi e ka wetsa sechaba tlase. Tiragalo e diragetseng ko mapalamelong a dibese, jaaka go setse go builwe, ke sekai sa gore basadi ga ba tlotliwe mo sechabeng sa rona.  Se ke sengwe se se tshwenyang. Mo go nna, fa go na le sesupi sa gore re mo diphatseng re le sechaba, ke kgang ya gore mosetsana o ne a apolwa ke banna fa gare ga batho: banna ba teng ba sa tshabe sepe, ba sa tlhabiwe ke ditlhong, ba kgokgontsha ngwana wa batho hela ba sa mo itse.  Mo go nna, se se ka re emisang go tlhabologa – go nna sechaba se se nang le boikarabelo ke ga re ka palelwa ke go reetsa le go amogela melaetsa wa #IwearwhatIwant: mo go tla bo go raya gore re paletswe go tlhaloganya gore tsotlhe ditiragalo tsa kgokgontso ya bomme di busetsa sechaba sa rona ko morago.

 

 

*I’d like to thank Pontsho Pilane and Lorato Palesa Modongo for writing the setswana-feminist dictionary which inspired me to write this piece and to write, for the first time in many years, ka setswana.

** I am well aware that golo fa, ke kwadile ka setswana se se robegileng. I really tried, like, ke lekile ka bojotlhe jwa me, ne? but like I said, I haven’t written in setswana in years (and even then, I struggled because my school really didn’t prioritize my setswana education (a story for another day)). Anyway, I’m not as practiced as I’d like to be and my sense of sentence/word construction is in the struggle. I therefore invite anyone who wants to to suggest edits and corrections to this piece to do so. I would really appreciate it.

 

Advertisements

Gorata’s Feminist Theory Curriculum

I had to design a 6 week Feminist Theory curriculum as part of an exam recently. Here it is. (At some point, I’d like to create more links to the material that isn’t accessible for people outside the academy, so this is a working document for now) 

Southern Feminist Theory Curriculum

Gender

Gqola, P., 2015. Violent Masculinities and War Talk. In: Gqola,P, ed. Rape: A South African Nightmare. 1 ed. Johannesburg: MF Books.

Magadla, S., 2017. Matrofocality and shared motherhood. 

Available at: mg.co.za/article/2017-08-25-00-matrifocality-and-shared-motherhood

Oyewumi, O., 1997. Visualizing the body. In: O. Oyewumi, ed. The invention of women: making an African Sense of western gender discourses. Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 1-30.

Vaid-Menon, A., 2015. The Pain & Empowerment of Choosing Your Own Gender: Alok Vaid-Menon.

Available at: https://www.youtube.com/watch?v=j7Gh2n9kPuA

Intersectionality

Crenshaw, K. W., 2008. Mapping the margins: intersectionality, identity politics and violence against women of colour. In: A. Bailey & C. Cuomo, eds. The Feminist Philosophy Reader. New York: McGraw-Hill, pp. 279-309.

Collison, C., 2016. #FeesMustFall ‘burns’ queer students. 

Available at: https://mg.co.za/article/2016-10-13-00-feesmustfall-burns-queer-students

Dlakavu, S., 2017. On the EFF and gender.                                                        

Available at: https://www.news24.com/Columnists/GuestColumn/on-the-eff-and-gender-20170804

Sanchez, G., 2015. Queering Disability – on the power of celebrating intersectionality. [Online]

Available at: http://ewn.co.za/2015/12/15/OPINION-Gaby-Sanchez-Queering-disability-On-the-power-of-celebrating-intersectionality

Theory/Action

Ahmed, S., 2000. Whose counting?. Feminist Theory, 1(1), pp. 97-103.

Berlant, L., 1999. The Subject of True Feeling: Pain, privacy and politics. In: A. Sarat & T. Kearns, eds. Cultural Pluralism, Identity Politics and the Law. Michigan: University of Michigan, pp. 48-84.

Kelley, R., 2016. Black Study, Black Struggle. 

Available at: http://bostonreview.net/forum/robin-d-g-kelley-black-study-black-struggle

Puar, J., 2007. Queer Times, Queer Assemblages . In: J. Puar, ed. Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times. Durham: Duke University Press, pp. 203-222.

Belonging

Bongela, M., 2016. Where is the white feminism movement in SA?. 

Available at: https://mg.co.za/article/2016-12-02-00-where-is-the-white-feminist-movement-in-sa

Eng, D. & Lan, S., 2000. A Dialogue on Radical Melancholia. Psychoanalytic Dialogues, 10(4), pp. 667-700.

Modongo, L. P., 2015. Don’t you want to be white?. 

Available at: http://thoughtleader.co.za/mandelarhodesscholars/2015/11/04/dont-you-want-to-be-white/

Putuma, K., 2016. Water (Poem in Collective Amnesia). 

Available at: http://pensouthafrica.co.za/water-by-koleka-putuma/

Fick, A., 2017. Am I an African? On xenophobia and violence in South Africa 2017. 

Available at: https://www.enca.com/opinion/am-i-an-african-on-xenophobia-and-violence-in-south-africa-2017

Class, Land, Labour

Amandla!, 2017. Amandla! interviews campaign Reclaim The City. 

Available at: http://aidc.org.za/amandla-interviews-campaign-reclaim-city/

Asijiki: Coalition to decriminalize sex work in South Africa, 2015. Sex work and Feminism. [Online]

Available at: http://www.sweat.org.za/wp-content/uploads/2016/02/Sex-work-and-Feminism_Asijiki-Fact-Sheet_Web.pdf

Benya, A., 2015. The invisible hands: women in Marikana. Review of African Political Economy, 42(146), pp. 545-560.

Available at: http://aidc.org.za/invisible-hands-women-marikana/

Keeanga-Yamahtta, T., 2016. Chapter 7. In: T. Keeanga-Yamahtta & M. Ellis, eds. From #BlackLiveMatter to Black Liberation. Chicago: Haymarket Books, pp. 191-219.

Tsikata, D., 2009. Gender, Land and Labour Relations and livelihood in Sub-Saharan Africa in the era of Economic Liberalisation. Feminist Africa, 12(1), pp. 11-30.

Agency

Dosekun, S., 2015. For Western Girls Only? Post-feminism as transnational culture. Feminist Media Studies , 15(6), pp. 960-975.

Motsemme, N., 2007. Loving in a time of hopelessness: on township women’s subjectivities in a time of HIV/Aird. African Idenities, 5(1), pp. 61-87.

Mahmood, S., 2011. The Subject of Freedom. In: S. Mahmood, ed. Politics of Piety. Princeton: Princeton, pp. 1-39.

Nyanzi, S., 2013. Unpacking the Governmentality of African Sexualities. In: S. Tamale, ed. African Sexualities: A reader. Cape Town: Pambazuka Press, pp. 477-501.

Zakaria, R., 2015. Sex and the Muslim Feminist. [Online]

Available at: https://newrepublic.com/article/123590/sex-and-the-muslim-feminist

Learn/unlearn: transgender identity & experiences

*Learn/unlearn is a work-in-progress educational resource project highlighting all my favourite articles, covering various social issues. This post focuses on transgender African people’s experiences. 

Blogs, vlogs and interviews

Sandi Ndelu is a black trans woman & activist in South Africa. You can read her interviews here:

To be young, black and transgender in South Africa – An interview with Sandi Ndelu

http://livemag.co.za/featured/transgender-in-south-africa/

On accessing healthcare as a transgender person in South Africa

https://www.groundup.org.za/article/changing-your-gender-south-africa_3305/

Phumelele Nkomozake is a Black Xhosa trans woman (and SRC Transformation rep 2018 at Rhodes). Her lit blog is covers topics such as her experience as a trans woman, xhosa culture, gender, race, colourism and sexuality.

https://mytransevolution.wordpress.com

She has also been published by Huffington Post:

http://www.huffingtonpost.co.za/phumelele-nkomozake/realities-of-living-in-a-black-xhosa-trans-body-are-trans-right_a_22027115/

Glow Mamiii is a trans woman and the first South African woman to document her transition on Youtube. Catch her on youtube: beadssomething 

The GLO’WUP: the intricacies of being a transgender woman in South Africa

http://afropunk.com/2017/08/glowup-intricacies-transgender-woman-south-africa/

Laverne Cox, star of the Orange Is the New Black, produced this documentary about young trans men and women and their experiences in the USA:

The T word

A profile on Motswana activist and Gender DynamiX executive director Tshepo Ricki Kgositau

https://www.tsena.co.bw/power-girl-tshepo-kgositau

An interview with ARTivist Kat Kai Kol-Kes

http://afripopmag.com/2016/07/29/being-kat-kai-kol-kes-a-motswana-trans-womans-art-and-activism/

M(x)Blouse on being gender non-binary, their relationship with hip-hip and their debut EP

http://10and5.com/2017/04/26/exclusive-gender-non-conforming-rapper-mxblouse-drops-debut-ep-and-visuals/ 

Genderqueer: Existing outside the boundary by Demelza Bush

http:/ www.bhekisisa.org/article/2015-04-10-00-i-am-genderqueer-comfortable-with-my-identity-at-last

The story of Tiwonge Chimbalanga, a Malaiwian trans woman who was forced into exile

https://www.theguardian.com/news/2014/nov/27/-sp-transgender-relationship-jail-exile-tiwonge-chimbalanga

An interview with Zanna Chetty

https://www.thedailyvox.co.za/transgender-sa-people-identified-different-ive-sexually-abused/

News Articles

Trans people seek bias-free healthcare

https://mg.co.za/article/2017-07-28-00-trans-people-seek-bias-free-healthcare

​Torment for trans women ‘sent to the mountain’ to learn to be men (Mail & Guardian)

https://mg.co.za/article/2017-01-10-transwomen-sent-to-the-mountain-to-learn-to-be-men

‘My body is a battleground’: How rural trans people struggle to live out their rights (Mail & Guardian)

https://mg.co.za/article/2016-07-22-00-my-body-is-a-battleground-how-rural-trans-people-struggle-to-live-out-their-rights

Trans men: The ‘invisible’ group in SA’s HIV health plan (Mail & Guardian)

https://mg.co.za/article/2017-06-29-00-trans-men-the-invisible-group-in-sas-hiv-health-plan

Poetry

What it feels like to be transgender by Lee Mokobe